Kjøpsvilkår

1. Generelt

Disse kjøpsvilkårene gjelder for kjøp av varer fra Fønix AS over internett.

Kjøpsvilkårene ble sist oppdatert 4. juli 2021, og får virkning for alle inngåtte og nye avtaler

2. Parter

Selger er:
Fønix AS
Postboks 1078
3204 Sandefjord
Telefon: 
E-post: tangent@tangent.as
Organisasjonsnummer 928 058 697
og betegnes i det følgende som «Fønix AS», «vi», «oss» eller «selger».

Kjøper er den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av kjøpskanal, og betegnes i det følgende som «du», «deg» eller «kunden». Du må være fylt 18 år for å bli kunde hos Fønix AS.

3. Produkt

Fønix selger ferske produkter som lages etter bestilling.

Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før de trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre hjemmesider.

Kjøp kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende.

4. Priser

Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementstegning/oppsigelse da de primært er rettet mot nye kunder.

Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg til hver forsendelse i henhold til gjeldende satser, med mindre noe annet er avtalt.

5. Levering

Vi sender våre forsendelser i avtalt leveringsfrekvens med Posten/budbil. Dersom leveringstidspunkt ikke følger av bestillingsløsningen, skal vi levere varen uten unødig opphold og senest innen 30 dager fra din bestilling.
Vi utsteder en skriftlig faktura som fungerer som ordrebekreftelse og som vedlegges alle forsendelser. Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at bestillingen må hentes på postkontoret grunnet størrelse og vekt.

Levering anses skjedd når du, eller din representant, har overtatt varen.

Ved forsinket levering kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, erstatning eller heving av avtalen.

6. Betaling

Du betaler ved bestilling på nett med visa/mastercard.

Belastning av kort skjer ved bestilling.

7. Angrerett

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.

Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet derfor returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Med mindre annet er avtalt, skal du dekke de direkte kostnadene ved å returnere varen.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet som følger med førstegangsbestillingen.

Dersom du benytter deg av angreretten skal vi tilbakebetale kjøpesummen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi mottar melding fra deg. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene som har blitt sendt tilbake, eller til du har lagt frem dokumentasjon på at varen har blitt sendt.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

Spørsmål om angreretten kan rettes til kundeservice på telefon 800 80 818 eller e-post kundeservice@vnp.no…

8. Reklamasjon

Dersom den leverte varen har mangler, kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving av avtalen.

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger en melding om at du vil påberope deg mangelen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget. Reklamasjonsretten er begrenset til reklamasjoner innen varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen, og senest 2 år etter at du mottok varen. Ved for sen reklamasjon taper du retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Reklamasjonsretten gjelder i tillegg til angreretten.

Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

9. Selgers rettigheter ved kundens mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. Vi vil etter
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr, og dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste deg med et gebyr.
Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til deg.

10. Personopplysninger

For å kunne gjennomføre denne avtalen vil selger behandle enkelte personopplysninger som kan knyttes til deg (f.eks. navn og adresse). Du kan lese mer om vår behandling av personopplysninger ved å klikke på følgende link: https://tangent.as/personvern/.

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

11. Kundeservice

VI har kundeservice tilgjengelig, og svarer i løpet av 1 arbeidsdag. Du kan sende en e-post til tangent@tangent.as

12. Forbehold og ansvarsbegrensninger

Selger forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en annen part. Det tas også forbehold om driftsstans, trykkfeil, uriktige priser, merverdi- og øvrige avgiftsendringer eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje).
Selger tar ikke ansvar for feil bruk av produkter, og anbefaler deg å følge anbefalt dosering på pakken.

13. Endring i kjøpsvilkårene

Disse kjøpsvilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller lovendringer, pålegg eller anbefalinger. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slikt varsel gis senest 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen, står du fritt til å gjøre dette. Manglende oppsigelse av avtalen etter endring av avtalevilkårene innebærer at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.

14. Konfliktløsning

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 7 og 8.

Partene skal forsøke å løse enhver tvist i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller på www.forbrukerradet.no.

Dersom mekling ikke fører frem, kan du eller selgeren bringe saken inn for domstolene. Avtalen er underlagt norsk rett. Rett verneting er Oslo tingrett.